aidan_cheng_little_yipeter_christopher_goh_shenhan-han_celeste_den_yin-yinluo-na_tuyen_do_lilian-meiruzhenmillicent_wong_jasminepei-pei_kok-hwa_lie_kuanwang-wei_vincent_lai_wenjohnny_and_togo_igawa_old_yangminister_li at the king of hell's palace - press night

aidan cheng (little yi/peter), christopher goh (shen/han-han), celeste den (yin-yin/luo-na), tuyen do (lili/an-mei/ruzhen),millicent wong (jasmine/pei-pei), kok-hwa lie (kuan/wang-wei), vincent lai (wen/johnny) and togo igawa (old yang/minister li)