liz_ranken_movement_director_aidan_cheng_little_yipeter_christopher_goh_shenhan-han_celeste_den_yin-yinluo-na_michael_boyd_director_tuyen_do_lilian-meiruzhen_frances_ya-chu_cowhig_author_shuping_wang_millicent_wong_jasminepei-pei_kok-hwa_lie_kuanwang-wei_vincent_lai_wenjohnny_and_togo_igawa_old_yangminister_li at the king of hell's palace - press night

liz ranken (movement director), aidan cheng (little yi/peter), christopher goh (shen/han-han), celeste den (yin-yin/luo-na), michael boyd (director), tuyen do (lili/an-mei/ruzhen), frances ya-chu cowhig (author), shuping wang, millicent wong (jasmine/pei-pei), kok-hwa lie (kuan/wang-wei), vincent lai (wen/johnny) and togo igawa (old yang/minister li)